امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای به هم پیوسته با استفاده از مدل سلامت عمومی سیستم

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمود فتوحی فیروز آباد- داود كاهه

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید