امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

ارزیابی فنی و اقتصادی نقش سطح ولتاژوتلفات دربرنامه ریزی توسعه شبکه انتقال بااستفاده از الگوریتم …

Title: ارزیابی فنی و اقتصادی نقش سطح ولتاژوتلفات دربرنامه ریزی توسعه شبکه انتقال بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
Authors: Saeed Jalilzadeh سعید جلیل زاده Hossein Shayeghi Moghanlou حسین شایقی مغانلو Hossein Haddadian حسین حدادیان Meisam Mahdavi میثم مهدوی
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords: برنامه ریزی توسعه انتقال Transmission Network Expansion Planning سطح ولتاژ Voltage Level تلفات Network Losses الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید