امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

ارزیابی فنی- اقتصادی روشهای مختلف و اجرای طرح نهایی کاهش نویز صوتی ترانسفورماتورهای 63/20 کیلوولت…

Title: ارزیابی فنی- اقتصادی روشهای مختلف و اجرای طرح نهایی کاهش نویز صوتی ترانسفورماتورهای 63/20 کیلوولت پین چله خانه رشت
Authors: Mohammad Oskouee محمد اسکویی Majid Rezaee مجید رضایی Ali Hooshmandkhooy علی هوشمندخوی Hossein Abdollahi حسین عبدالهی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: پست های فشارقوی High Voltage Substation ترانسفورماتور Transformer نویز صوتی Acoustical Noise محیط زیست Environment

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید