امروز برابر است با :26 فروردین 1403

ارزیابی غیرمخرب وضعیت تخلیه جزئی بالحاظ کردن شرایط حفره و پیری عایقی درکابلهای فشارقوی

Title: ارزیابی غیرمخرب وضعیت تخلیه جزئی بالحاظ کردن شرایط حفره و پیری عایقی درکابلهای فشارقوی
Authors: Seyyed Mohammad Shahrtash سیدمحمد شهرتاش Helman Azish هلمان آذیش
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: ضخامت Fuzzy Logic سیستم فازی Non-destructive Determine ارزیابی غیرمخرب Partial Discharge تخلیه جزیی Power Cables کابلهای فشارقوی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید