ارزیابی امنیت ولتاژ سیستم های قدرت با روش انحراف


امنیت سیستم های قدرت تحت فشار ، به طور جدی توسط پدیده فرو پاشی ولتاژ تهدید می شود.در این مقاله با تکیه بر روش انحراف ، الگوریتم جدیدی برای تعیین حاشیه امنیت ولتاژارئه شده است.
واژه های کلیدی : پایداری ولتاژ ، امنیت ولتاژ ، پارامتر انحراف


دیدگاهتان را بنویسید