امروز برابر است با :30 تیر 1403

ارزیابی امنیت ولتاژ سیستم های قدرت با روش انحراف

امنیت سیستم های قدرت تحت فشار ، به طور جدی توسط پدیده فرو پاشی ولتاژ تهدید می شود.در این مقاله با تکیه بر روش انحراف ، الگوریتم جدیدی برای تعیین حاشیه امنیت ولتاژارئه شده است.
واژه های کلیدی : پایداری ولتاژ ، امنیت ولتاژ ، پارامتر انحراف

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید