ارزيابي پايداري سيستمهاي قدرت با شبکه هاي عصبي


ارزيابي پايداري سيستمهاي قدرت به روش تخمين زاويه و سرعت روتور ژنراتور سنکرون و با استفاده از شبکه هاي عصبي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: بهزاد كيواني


دیدگاهتان را بنویسید