ارزيابي نتايج حاصل از تجديد ساختار ( خصوصي سازي ) بخش توزيع برق ايران


از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381


دیدگاهتان را بنویسید