ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فشار قوي در سيستمهاي قدر


ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فشار قوي در سيستمهاي قدرت
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حبيب قراگوزلو مزلقان


دیدگاهتان را بنویسید