امروز برابر است با :31 خرداد 1403

ارائه یک مدل فازی جهت محاسبه هزینه خاموشی مشترکین

Title: ارائه یک مدل فازی جهت محاسبه هزینه خاموشی مشترکین
Authors: Mahmoud Fotoohi Firooz Abad محمود فتوحی فیروزآباد Iman Nasseri ایمان ناصری
Organization: دانشگاه صنعتی شریف Sharif Technological University-sina.sharif.ac.ir/mechinfo
Keywords: قابلیت اطمینان ANFIS هزینه خاموشی مدلسازی مدل فازی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید