امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ارائه یک فرم رگرسیون خطی جدید برای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون باهدف تخمین پارامترهای فیزیکی

Title: ارائه یک فرم رگرسیون خطی جدید برای مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون باهدف تخمین پارامترهای فیزیکی
Authors: Mehdi Karrari مهدی کراری Hamed Agahi حامد آگاهی Azar Mahmood zadeh آذر محمودزاده
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: تخمین پارامتر ژنراتور سنکرون مدل رگرسیون خطی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید