ارائه یك الگوریتم مناسب جهت ردگیری اهداف متحرك در رادار های ارایه فازی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین اوقانی آرانی-محمد حكاك-بیژن عباسی آرند


دیدگاهتان را بنویسید