امروز برابر است با :28 تیر 1403

ارائه مدلی به منظور بررسی میزان تاثیر پارامترهای مؤثر بر عملكرد سیستمهای توزیع شعاعی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: احد كاظمی- حسن فشكی فراهانی- مژده رسولی پور- حیدر علی شایانفر- مسعود خلیلی- فرامرز فقیهی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید