امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ارائه روش برای درنظر گرفتن پشتیبانی توان راکتیو تولیدی ژنراتورها بعنوان سرویس جانبی انتقال

Title: ارائه روش برای درنظر گرفتن پشتیبانی توان راکتیو تولیدی ژنراتورها بعنوان سرویس جانبی انتقال
Authors: Zahra Madihi Bidgoli زهرا مدیحی بیدگلی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: هزینه فرصت پشتیبانی توان راکتیو منحنی توانایی تولید ژنراتور

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید