امروز برابر است با :1 خرداد 1403

ارائه روشی نوین بمنظور پیش بینی عملکرد مقره درشرایط آلوده جهت دستیابی به پروفیل بهینه

Title: ارائه روشی نوین بمنظور پیش بینی عملکرد مقره درشرایط آلوده جهت دستیابی به پروفیل بهینه
Authors: Davoud Mohammadi داود محمدی Seyyed Jamaleddin Vaseie سیدجمال الدین واسعی Bahareh Nojabaee بهاره نجبایی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research instituebr /> Keywords: مقره Insulator آلودگی Contamination اندازه گیری میدانی Field Measurement شبیه سازی Simulation پروفیل بهینه Optimum Profile

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید