امروز برابر است با :31 خرداد 1403

ارائه روشی نودرتعیین نقاط نمونه اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان درشبکه های توزیع

Title: ارائه روشی نودرتعیین نقاط نمونه اندازه گیری و ارزیابی کیفیت توان درشبکه های توزیع
Authors: Davoud Jalali داود جلالی Homayoon Berahmandpour همایون برهمندپور Niki Moslemi نیکی مسلمی Jamal Bahrami جمال بهرامی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: کیفیت توان شاخصهای سیستمی شاخصهای سایت ارزیابی کیفیت توان شبکه های توزیع

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید