امروز برابر است با :30 اردیبهشت 1403

ارائه راهکارهای جدید برای مدیریت غیرمستقیم مصرف در محیط تجدید ساختار شده

Title: ارائه راهکارهای جدید برای مدیریت غیرمستقیم مصرف در محیط تجدید ساختار شده
Authors: Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz محمدحسین جاویدی دشت بیاض Mostafa Rajabi Mashhadi مصطفی رجبی مشهدی Gholam Reza Sherkati غلامرضا شرکتی
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: مدیریت مصرف فرآیند تحلیل سلسله مراتبی قیمت گذاری زمان استفاده

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید