امروز برابر است با :29 خرداد 1403

ارائه الگوریتمی کارآ برای حذف انواع نویز ازسیگنالهای تخلیه جزیی برای استفاده در اندازه گیریهای…

Title: ارائه الگوریتمی کارآ برای حذف انواع نویز ازسیگنالهای تخلیه جزیی برای استفاده در اندازه گیریهای آن لاین
Authors: Asghar Akbari Azirani اصغر اکبری ازیرانی Hadi Tayebifar هادی طیبی فر
Organization: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khadjeh Nasir Aldin Tossi University
Keywords: تخلیه جزیی حذف نویز تبدیل موجک

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید