امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

اثر ناخالصی در افزایش حساسیت حسگرهای گازی اكسید ایندیوم تبخیر شده به گاز هیدروژن …

اثر ناخالصی در افزایش حساسیت حسگرهای گازی اكسید ایندیوم تبخیر شده به گاز هیدروژن و مقایسه نتایج با نمونه های اكسید قلع تهیه شده به روش اسپری هیدرولیزیز
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد باقر رحمانی- سید حسین كشمیری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید