امروز برابر است با :25 خرداد 1403

اثر حافظه ای پالسهای متوالی تخلیه جزئی وکاربرد آن در تعیین نوع عیب عایقی تجهیزات فشارقوی

Title: اثر حافظه ای پالسهای متوالی تخلیه جزئی وکاربرد آن در تعیین نوع عیب عایقی تجهیزات فشارقوی
Authors: Asghar Akbari Azirani اصغر اکبری ازیرانی Mohammad Kharezi محمد خارزی Ali Mazhab Ja’fari علی مذهب جعفری Hassan Reza Mirzaei حسن رضا میرزایی
Organization: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khadjeh Nasir Aldin Tossi University
Keywords: تخلیه جزئی Partial Discharge اثر حافظه ای Memory Effect تعیین عیب عایقی Defect Type Identification اختلاف ولتاژ لحظه ای Instantaneous Voltage

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید