امروز برابر است با :4 تیر 1403

اثر افزودن اکسیدهای گادولینیم و اینربیم برخواص اکسید بیسموت جهت کاربرد درالکترولیت پیل سوختی

Title: اثر افزودن اکسیدهای گادولینیم و اینربیم برخواص اکسید بیسموت جهت کاربرد درالکترولیت پیل سوختی
Authors: Amir Maghsoudi Pour امیر مقصودی پور Fathollah Moztar Zadeh فتح الله مضطرزاده Mohsen Saremi محسن صارمی Masoud Alizadeh مسعود علیزاده Kamran Ahmadi کامران احمدی
Organization: پژوهشگاه مواد و انرژی Materials & Energy Research Center
Keywords: اکسید بیسموت Bismuth Oxide پیل سوختی اکسید جامد Solid Oxide Fuel Cell الکترولیت جامد Solid Electrolyte هدایت یونی Ionic Conduction

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید