اثرات جابجایی محوری سیم پیچی های ترانسفورماتور روی توزیع ولتاژ ضربه و ولتاژ انتقالی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ابراهیم رحیم پور- نعمت حمیدی


دیدگاهتان را بنویسید