امروز برابر است با :23 خرداد 1403

آنالیز خرابی پره های کمپرسور دریک توربین گاز

آنالیز خرابی پره های کمپرسور دریک توربین گاز
Seyyed Ebrahim Mosavi Torshizi سیدابراهیم موسوی ترشیزی Heidar Roohi حیدر روحی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید