آنالیز خرابی پره های کمپرسور دریک توربین گاز


آنالیز خرابی پره های کمپرسور دریک توربین گاز
Seyyed Ebrahim Mosavi Torshizi سیدابراهیم موسوی ترشیزی Heidar Roohi حیدر روحی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy


دیدگاهتان را بنویسید