امروز برابر است با :25 خرداد 1403

آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه درسیستم انتقال با مدلسازی وبررسی دکل خط انتقال 400 کیلوولت ت

Title: آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه درسیستم انتقال با مدلسازی وبررسی دکل خط انتقال 400 کیلوولت تبریز-زیاران
Authors: Sa’eed Abachi-zadeh سعید عباچی زاده Sajjad Najafi سجاد نجفی Arash Vahidnia آرش وحیدنیا
Organization: شرکت منا-مهندسین مشاورنیروی آذربایجان Mona Company
Keywords: خط انتقال 400 کیلوولت تبریز-زیاران EMTP-Multistory Back Flashover Flashover

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید