امروز برابر است با :24 خرداد 1403

آناليز مدار مجتمع اپتو الكترونيكي ليزر نيمه هادي كوك پذير سه قسمتي DBR با روش تزويج مد

چكيده- در اين مقاله ليزر DBR كوك پذير سه قسمتي با استفاده از تئوري تزويج مد آناليز مي‌شود. مشخصه كوك ليزر با مدلسازي قسمت‌هاي فاز و توري شبيه‌سازي شده و جابجايي فركانس براگ و تغييرات بهره آستانه ليزر در اثر تزريق جريان به قسمت‌هاي فاز و توري محاسبه مي‌شود. از نتايج شبيه‌سازي، محدوده كوك ليزر و تعداد كانالهاي ITU كه ليزر مي‌تواند پشتيباني كند تعيين مي‌شود.

كلمات كليدي- ليزر كوك‌پذير سه قسمتي DBR، توري، تزويج مد، CMT، مدار مجتمع اپتوالكترونيكي، WDM

م. ح. ياوري, و. احمدي و ع. ظريفكار ،
مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، جلد 1، صص 64-59، دانشگاه زنجان, زنجان, ارديبهشت 1384.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید