امروز برابر است با :1 خرداد 1403

آناليز دماي کارکرد پره توربين گاز و ارزيابي صحت آن بااستفاده از تغييرات ريز ساختاري

آناليز دماي کارکرد پره توربين گاز و ارزيابي صحت آن بااستفاده از تغييرات ريز ساختاري
Masoumeh Raiyatpour معصومه رعیت پور Seyyed Mohammad Mir Hosseini سیدمحمد میرحسینی Mohammad Karim Salmanian محمدکریم سلمانیان

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید