امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

آشکار سازی چهره با شبکه های عصبی در تصاویر رنگی

آشکار سازی چهره با شبکه های عصبی در تصاویر رنگی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید