امروز برابر است با :1 خرداد 1403

آثار تجدید ساختار صنعت برق بر کیفیت و قابلیت اطمینان تأمین انرژی الکتریکی

طی سال های اخیر، ساختار و مقررات حاکم بر صنعت برق بسیاری از کشورها با تغییرات مهمی رو به رو بوده است . خصوصی سازی و مقررات

زدایی یا تجدید مقررات در صنعت برق، دست اندرکاران و متولیان این و « کیفیت » صنعت را با چالش های جدیدی مواجه ساخته است زیرا موارد

یادشده، آثار قابل توجهی بر برق به جای می گذارند و این دو مقوله در رضایت مندی طرف های مختلف ذینفع در بازار « قابلیت اطمینان »
رقابتی برق و به خصوص مشترکین و مصرف کنندگان نقش اساسی را ایفا می کنند . بدیهی است که در یک محیط رقابتی ؛ 1) فروشندگان و تأمین

کنندگان برق باید برای جلب نظر مصرف کنندگان و حفظ مزیت رقابتی خود به این دو مقوله توجه کنند و 2) با توجه به پیشرفت سیستم های اطلاع

رسانی و افزایش سطح آگاهی و حساسیت مصرف کنندگان، انتظارات و مطالبات آنها در ارتباط با کیفیت و قابلیت اطمینان تأمین برق، دائماً
افزایش می یابد.
در این مقاله تلاش شده تا ابعاد مختلف ”کیفیت و قابلیت اطمینان سیستم های تجدید ساختارشده مورد
بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

واژه های کلیدی: صنعت برق، تجدید ساختار، قابلیت اطمینان، تولیدات پراکنده، کیفیت برق

نویسندگان: آرش احسانی، علی عباسپور تهرانی فرد، محمود فتوحی فیروزآباد، علی محمد رنجبر
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید