امروز برابر است با :31 خرداد 1403

کنفرانس: پنجمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1374خراسان)

بررسي استفاده از حباب مشجر و نيمه مشجر در روشنايي معابر

مشكلات ناشي از كاربرد انبوه لامپهاي كم مصرف بر روي شبكه هاي توزيع

ارزيابي فني و اقتصادي روشنايي معابر

عوامل موثر در سياست گذاري نرخ و تعرفه هاي برق

الگوي مصرف و تبادل اطلاعات با مشتركين

روش تعيين تعرفه هاي بهينه برق

ارائه روشهاي مناسب در جهت رسيدگي به وضعيت روحي و رفاهي كاركنان

سيستم حسابداري براي شعب برق شركتهاي توزيع نيروي برق

چگونگي تشكيل شركتهاي خصوصي توزيع برق و تنظيم تعرفه فروش آنها

مشتركين برق و شركتهاي توزيع (كنكاشي در انتظارات متقابل)

اثرات ارزشيابي و تعيين پارامترهاي مناسب آن در شركتهاي توزيع

ارزيابي نيروي انساني

تربيت نيروي انساني براي صنعت و رابطه بين صنعت و دانشگاه

داده هاي محاسبات قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع و پيشنهاد روش جمع آوري آنها در شركتهاي توزيع

انتخاب حفاظت اصلي و پشتيبان ترانسفورماتورهاي توزيع توسط كامپيوتر

شبكه هاي عصبي چند لايه به صورت الگوريتمي براي عيب يابي سيستم هاي توزيع الكتريكي

بررسي تاثير ابعاد شبكه هاي توزيع محلي بر روي سرعت حل معادلات خطي موجود در الگوريتم هاي شبكه هاي برق

سيستم اطلاعات تصويري شبكه هاي توزيع

محاسبه قابليت اعتماد در سيستم توزيع به عنوان پارامتري در تعيين وضعيت در تعيين وضعيت شبكه موجود

پيش بيني هوشمند بار سيستمهاي قدرت (پيشگو)