امروز برابر است با :28 خرداد 1403

کنفرانس: دومين كنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت (دانشگاه امير كبير 1386)

روش جديد براي هماهنگي رله‌هاي جريان زياد با در نظر گرفتن حالت گذرا

اثر سيستمهاي زمين بر جريان سرگردان و ولتاژ ريل

تحليل آماري وقوع خطا و اتصال کوتاهها در شبکه فشارقوي ايران

حالتهاي گذراي روش شکسته شدن شين براي محدود کردن جريان اتصال کوتاه در پست 230/400 کيلوولت فيروزبهرام

Application Scheme of Resistive type Superconducting Fault Current Limiters to Protect 63/20 KV West

روش جديد براي هماهنگي رله هاي ديستانس در شبکه هاي به هم پيوسته

بررسي تاثير هماهنگي ادوات حفاظتي بر مشخصة کاهش ولتاژ شبکة توزيع برق

بررسي عملكرد رله موجك ديفرانسيل در حفاظت خطوط انتقال جبران شده سري

مقايسه عملکرد حفاظتي رله ديستانس با محدودساز جريان خطاي ابررسانايي و جبرانسازسري استاتيکي سنکرون

روشي کاربردي براي استفاده از THD ولتاژ فاز معيوب در بازبست تطبيقي تک فاز

ارائه يک طرح جديد بازبست مجدد اتوماتيک تک‌فاز تطبيقي براي خطوط انتقال فشارقوي

در نظرگيري پايداري شبکه قدرت در هماهنگي رله هاي جريان زياد در شبکه هاي فوق توزيع به هم پيوسته

Distance Relays Characteristic Improvement on TCSC Integrated Transmission Lines

دسته‌بندي خطا در خطوط انتقال دومداره توسط الگوريتم درخت تصميم

روشي جديد براي کاهش اثر TCSC بر حفاظت ديستانس

تأثير CVT با مدار کاهنده فرورزونانس غير فعال بر سيگنال هاي ورودي رله ديستانس

طراحي يک الگوريتم مبتني بر خوشه سازي کاهشي در حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور

نيازمندي‌هسته ترانسفور‌ماتور‌هاي جريان تغذيه کننده رله‌هاي حفاظتي و معرفي بسته نرم‌افزاري طراحي

تمييز بين جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت و خطاي تکفاز به زمين به کمک ضرائب همبستگي

روش جديد تشخيص جريان خطاي داخلي از جريان هجومي در ترانسفورماتور قدرت