کنفرانس: دومين كنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت (دانشگاه امير كبير 1386)