امروز برابر است با :29 تیر 1403

کنفرانس: دومين كنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت (دانشگاه امير كبير 1386)

حفاظت ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از تبديل موجک

تعيين محل خطا در شبكه هاي انتقال با استفاده از حداقل واحدهاي اندازه گير فاز

تعيين محل خطا در خطوط انتقال ترکيبي (هوائي/ کابلي) به كمک سيستم استنتاج فازي-تطبيقي

تعيين محل منبع ايجاد اغتشاش با استفاده از روش تبديل فوريه گسسته با حذف مؤلفه DC ميراشونده

محل‌يابي خطا در شبکه انتقال با استفاده از تخمين‌ حالت مبتني بر اندازه‌گيري‌هاي فازوري

بررسي تطبيقي روش‌هاي جايابي بهينه واحدهاي اندازه‌گيري فازور با هدف رويت‌پذيري کامل شبکه

حفاظت ضد جزيره اي شبکه هاي توزيع داراي منابع فتوولتائيک به روش انحراف فرکانس فعال

تاثير خطاي پنهان حفاظت ديستانس بر گسترش خاموشي در سيستم‌هاي قدرت و ارائه روشي براي كاهش ريسك خاموشي

کاربرد تئوري گراف براي حفاظت تطبيقي وگسترده در شبکه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراکنده

محاسبه ظرفيت قابل نصب توليدات پراكنده جهت كاهش و حذف حوزه عدم تشخيص رله ROCOF در هنگام جزيره شدن