امروز برابر است با :4 خرداد 1403

چند واژه از مخابرات

بد نیست معنی این کلمات رو بدونید:


 LAN – FWA – WLAN – DWDM – LMDS – WLL – AMPS – NMT – TACS – UMTS – PCS – PCN – DECT – OECD

·          LAN: Local Area Network


 


·          FWA: Fixed Wireless Access


 


·          WLAN: Wireless LAN


 


·          DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing


 


·          LMDS: Local Mulipoint Distribution System


 


·          WLL: Wireless Local Loop


 


·          AMPS: Advanced Mobile Phone System


 


·          NMT: Nordic Mobile Telephone


 


·          TACS: Total Access Communication Systems


 


·          UMTS: Universal Mobile Telecommunication System


 


·          PCS: Private Communication Service


 


·          PCN: Private Communication Network


 


·          DECT: Digital European Cordless Telecommunications


 


·          OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

اشتراک گذاری