امروز برابر است با :3 مرداد 1403

برخی از مراجع دروس دوره کارشناسی مهندسی برق

برخی از مراجع دروس دوره کارشناسی مهندسی برق در ادامه مطلب

آمار و احتمالات مهندسی
1- آمار و احتمال مقدماتی:بهبودیان
2-نظریه احتمال و کاربردهای آن:پرویز جبه دار مارالانی

فیزیک1
Fundamentals of Physics:D.Halliday & R.Resnick

فیزیک2
Fundamentals of Physics:D.Halliday & R.Resnick

فیزیک3
1-Physics:R.Resnick & D.Halliday & K.Krane
2-University Physics:HB Benson
3-Physics:P.A.Tipler

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
1-Fundamentals of Physics:D.Halliday & R.Resnick
2-Electricity and Magnetism:Belkok

ریاضی مهندسی
Advanced Engineering Mathematics:Wylie

مدارهای الکتریکی1
1-Basic Circuit Theory:Charles A.Desor & Ernest S.Koh
2-Linear and Nonlinear Circuits:Leon O.Chua & Charles A.Desor & Ernest S.Kuh
3-Electric Circuits:James W.Nilson
4-Basic Circuit Theory:Lawrence P.Huelsman
5-Introductory Network Theory:G.Bose & N.Stevense

مدارهای الکتریکی2
1-Basic Circuit Theory:Charles A.Desor & Ernest S.Koh
2-Linear and Nonlinear Circuits:Leon O.Chua & Charles A.Desor & Ernest S.Kuh
3-Electric Circuits:James W.Nilson
4-Basic Circuit Theory:Lawrence P.Huelsman
5-Introductory Network Theory:G.Bose & N.Stevense

الکترومغناطیس
1-Electromagnetic,Field and Wave:D.Cheng
2-Principles of Electromagnetic Fields and Application:Plonseg & Collin
3-تئوری الکترومغناطیس و کاربرد آن:کلهر

ماشین های الکتریکی1
1-Electric machinery:Fitzgerald & Kingsley & Umans
2-Electric machines:Selemon & Straughen
3-Electric machinery fundamentals:S.T.Chapman
4-Analysis of Electric machinery:P.C.Krause
5-Direct Current Machines:M.G.Say

ماشین های الکتریکی2
1-Electric machinery:Fitzgerald & Kingsley & Umans
2-Electric machinery fundamentals:S.T.Chapman
3-Alternating Current machines:M.G.Say
4-Electric machines:Selemon & Straughen
5-Applied Electric machinery:Hindmarsh

تجزیه و تحلیل سیستمها
1-Signals and Systems:A.V.Oppenheim,A.S.Willsky
2-Signals and Systems,Continuous and Discrete:e.Ziemer,W.H.Tranter,D.R.Fannin

سیستمهای کنترل خطی
1-Modern Control Engineering:t.Ogata
2-Automatic Control Systems:B.C.Kuo
3-Modern Control Systems:R.C.Dorf

بررسی سیستم قدرت1
1-Elements of Power Syste Analysis:W.D.Stevenson
2-Power System Analysis,An Introduction:O.L.Elgerd
3-Modern Power System Analysis:TuranGonen
4-Power System Analysis:C.A.Cross
5-Modern Power System Analysis:Nagrath & Kothori Tata
6-Power System Analysis…:Glover & Savma

مخابرات1
1-Communication Systems:A.B.Carlson
2-Digital and and Analog Communication Systems:K.S.Shanmugam
3-An Introduction to Analog and Digital Communication:S.Haykin
4-Principles of communications:Ziemer & Tranter

الکترونیک صنعتی
1-Power Electronics:Kjeld Thorborg
2-Power Electronics:C.W.Lander
3-Power Electronics Circuits,devices,and Applications:M.H.Rashid

معماری کامپیوتر
1-Computer System Architecture:Morris Mano
2-Computer Architecture:C.C.Foster

مخابرات2
1-Introduction to Communication Systems:Carlson
2-Digital and Analog Communication Systems:K.S.Shanmugam

فیلتر و سنتز مدار
1-Introduction to "Modern Network Synthesis":Van Valkenburg
2-Passive and Active network,Analysis and Synthesis:Budak
3-Introduction to Circuit Synthesis and Design:G.C.Temes & J.W.Lapatra

میدانها و امواج
1-Field and Waves iv Communication Electronics:Ramo & Whinnery & Van Duzer
2-Principles and Applications of Electromagnetic Fields:R.E.Plonsey & R.E.Collin
3-Electromagnetic Waves & Radiating Systems:Jordan & Balmain
4-Foundation for Microwave Engineering:R.E.Collin

آنتن
1-Electromagnetic Waves & Radiating Systems:Jordan & Balmain
2-Antennas:J.D.Kraus
3-Antenna Theory and Design:Stutzman & Thiele
4-Antennas and Radio Wave Propagation:Collin

مایکروویو1
1-Microwave Engineering and Applications:Gandhi Naxwell
2-Foundations for Microwave Engineering
3-Microwave Engineering:Passive Circuits:P.A.Rizzi
4-Microwave Devices and Circuits:S.Y.Liao

اشتراک گذاری