امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

Paradigm 41 switching systems

کاربردهاي سيستم پارادايم

 • مراکز تلفن محلي
 • مراکز متوالي و ترانزيت محلي ، مراکز ترانزيت و دروازه راه
 • سيستم هاي اتصال متقاطع ديجيتال
 • سيستمهاي سوئيچ حلقه محلي بيسيم (WLL) و ارتباطات شخصي (PCS)
 • گره سرويس يا تجهيزات جانبي هوشمند براي شبکه هاي هوشمند پيشرفته
 • مراکز سانترال تلفن (PABX) ساختمانهاي مشترکين يا هر گونه سيستمهاي مختلط يا Centrex
 • مراکز مکالمه يا پردازش صوت
 • کنترل کامپيوتر هاي اصلي يا ساير کاربردها
 • متمرکز کننده هاي مشترکين
 • مبدلهاي ترانک يا خطوط
 • ( مراکز سوئيچ سيار که در حال حاضر دردست طراحي و ساخت مي باشند)


ترمينالهاي اداره و مديريت سيستم

مديريت و پيکر بندي سيستم توسط ترمينالهائي با نرم افزار کاربر و واسط گرافيکي (GUI) انجام ميشود. باين ترتيب مدير سيستم قادر به پيکر بندي پورتها ، تخصيص امکانات و پايش فعاليتهاي سيستم ، انجام نگهداري و ارائه صورتحساب و گزارش ترافيک خواهد بود. واسط گرافيکي بهره برداري را آسان نموده و ضمناً توانائي ارائه اطلاعات آني و on-line را دارد. وسائل مزبور توسط يک ترمينال به تنهائي و يا چندين ترمينال مشترکاً انجام ميشود.
با استفاده از تکنيکهاي برنامه ريزي کارکردهاي خاص هر کاربر مستقيماً به هر کدام از ترمينالهاي مديريتي مرتبط خواهد شد.

مشخصات فني و ويژگيهاي کلي

 

 • توانائيهاي سيستم
  • پورتهاي استاندارد که براي ترکيبهايمختلف خطوط ، ترانکهاي آنالوگ يا ديجيتال و ساير واسطها از قبيل Pair Gain, STM1-16, ISDN و غيره قابل استفاده است.
  • پردازشگرهاي قابل پيکر بندي کاربر ومودولهاي ذخيره سازي ، پشتيباني از پست صوتي و ساير سرويسها را امکان پذيرمي نمايد.
  • ظرفيت مکالمه تا ترافيک BHCA 36 و يکارلانگ براي هر پورت امکان پذير مي باشد.
 • ساختار سيستم
  • شلفهاي يکسان که هر کدام داراي 27 عددPCB بوده و حداقل يک MCU و 26 جا براي ساير PCB ها فراهم مي نمايد و هرشلف جمعاً 512 پورت صوت و ديتا تامين ميکند.
  • هر کابينت داراي گنجايش شش شلف و جمعاًظرفيت 122800 پورت را دارا مي باشد.
  • ساختار شلف بگونه ايست که طبق نياز مشترکميتوان آن را نظم داد.

 • کنترل
  • کنترل با استفاده از مايکرو پروسسورهايکاملاً غير متمرکز انجام ميشود که هر گونه ظرفيتي از کم تا متوسط و تا15000 پورت را پوشش ميدهد.
  • با استفاده از پيغام رساني HDLC ميتوانچندين MCU را بطريقي متصل نمود که ساختار سوئيچ به مراکز دورتر گسترش يابد.
  • CCSNO.7 منجمله ISUP و کليه کارکردهايخدماتي از قبيل کنفرانس، دريافت و توليد تن و غيره توسط MCU انجام ميشود.
 • تغذيه

   برق مصدفي سيستم بسيار پائين بوده و بطور توسطدر حد 8/0 وات براي هر پورت فعال و 2/0 وات براي پورت غير فعال مي باشد.ورودي از 72- تا 36- ولت DC قابل تغيير است.
   هر کدام از شلفها با دو عدد مولد DC/DC و زنگو بطريق hot standby تجهيز گرديده است. مبدلهاي DC/DC در هر شلف کاملاًدوبله مي باشند.
   CPU flash memory داراي پشتيباني تغذيه بودهو باعث جلوگيري بارگيري مجدد پس از تعمير و يا تعويض CPU ميشود.

 • ابعاد فيزيکي
  ابعاد شلف و راک بشرح زير مي باشد:

  • ارتفاع 5/24 سانتيمتر
  • شلف عرض 31 سانتيمتر
  • عمق 5/77 سانتيمتر
  • ارتفاع 215 سانتيمتر
  • راک عرض 59 سانتيمتر
  • عمق 95 سانتيمتر

sargoleman.blogfa.com

اشتراک گذاری