نویسنده: Morteza Khademi – Yahya Mohammadi – Habib Rajabi Mashhadi

  • Selection of an Optimal Communication System for Electricity Distribution Automation of Mashhad Base

    Title: Selection of an Optimal Communication System for Electricity Distribution Automation of Mashhad Based on Fuzzy AHP and GA Authors: Morteza Khademi مرتضی خادمی Yahya Mohammadi یحیی محمدی Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی Seyyed Mehdi Hosseini سیدمهدی- حسینی Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University Keywords: Distribution Automation Fuzzy AHP Genetic Algorithm PSC 2007 […]