نویسنده: سیدحسام الدین صادقی – سیدحمید فتحی- مهدی حاجی زاده …

  • روش جدید وساده اندازه گیری طیف فرکانسی امپدانس سیستم زمین قدرت

    Title: روش جدید وساده اندازه گیری طیف فرکانسی امپدانس سیستم زمین قدرت Authors: Seyyed Hessameddin Sadeghi سیدحسام الدین(سیدحسین) صادقی Seyyed Hamid Fathee سیدحمید فتحی Mehdi Haji-zadeh مهدی حاجی زاده Homayoon Rahimi-Mir Azizi همایون رحیمی میرعزیزی Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University Keywords: سیستم زمین Grounding System اندازه گیری امپدانس Impedance Measurment شکل موج سینوسی […]