نویسنده: سعیده برقی نیا – سیما کمانکش – آزاد غفاری