نویسنده: رضا ابراهيمي، صادق جمالي، احمد غلامي، عبدالله بابائي