نویسنده: داود محمدی – سیدجمال الدین واسعی – بهاره نجبایی