نویسنده: داود عزیزیان – عباس لطفی – ابوالفضل ناطقی