نویسنده: حسین عسکریان ابیانه-گئورگ قره پتیان-علی اکبر دامکی-ایر

  • تاثیر تی سی اس سی برریسک ناپایداری گذرای نیروگاه

    Title: تاثیر تی سی اس سی برریسک ناپایداری گذرای نیروگاه Authors: Hossein Askarian Abyaneh حسین عسکریان ابیانه George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Ali-Akbar Damaki-Ali Abadi علی اکبر دامکی علی آبادی Iraj Rahimi Pardanjani ایرج رحیمی پردنجانی Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University Keywords: سیستم های انتقال AC انعطاف پذیر FACTS قابلیت اطمینان ریسک خازن […]