نویسنده: حسین عسکریان ابیانه – فرزاد رضوی – سیدالسادات هاشمی کما

  • هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد ودیستانس به کمک الگوریتم ژنتیک

    Title: هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد ودیستانس به کمک الگوریتم ژنتیک Authors: Hossein Askarian Abyaneh حسین عسکریان ابیانه Farzad Razavi فرزاد رضوی Seyyedalsadat Hashemi Kamangar سیدالسادات هاشمی کمانگر Reza Mohammadi Chabanloo رضا محمدی چبنلو Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University Keywords: رله جریان زیاد رله دیستانس هماهنگی الگوریتم ژنتیک PSC 2007 22nd International […]