نویسنده: حسن رستگار – مهدی بابایی ترکمانی

  • بهبود رفتار ژنراتور بادی متصل به شبکه با کنترل فازی استات کام

    Title: بهبود رفتار ژنراتور بادی متصل به شبکه با کنترل فازی استات کام Authors: Hassan Rastegar حسن رستگار Mehdi Babaee Torkamani مهدی بابایی ترکمانی Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University Keywords: پایدارسازی FLC ژنراتور بادی متصل به شبکه SATATCOM کنترل کننده فازی PSC 2007 22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007 Tehran […]