نویسنده: حسن رستگار-ابوالفضل پیرایش نقاب-محمدتقی عرب-محمود فندر

  • ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های بادی منجیل و نیشابور

    Title: ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های بادی منجیل و نیشابور Authors: Hassan Rastegar حسن رستگار Aboalfazl Pirayesh Neghab ابوالفضل پیرایش نقاب Mohammad Taghi Arab Yarmohammadi محمدتقی عرب یارمحمدی Mahmoud Fendereski محمود فندرسکی Organization: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات Sience & Research Department of Islamic Azad University Keywords: نیروگاه بادی قابلیت اطمینان منطقه بادی […]