نویسنده: حبیب قراگوزلو – داوود فرخزاد – مسعود بهجانی زاده