نویسنده: حبیب رجبی مشهدی – مهدی گلمکانی

  • برنامه ریزی میان مدت شرکتهای توزیع درفضای رقابتی صنعت برق ایران

    Title: برنامه ریزی میان مدت شرکتهای توزیع درفضای رقابتی صنعت برق ایران Authors: Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی Mehdi Golmakani مهدی گلمکانی Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University Keywords: بازار برق برنامه ریزی میان مدت درخت سناریو عدم قطعیت شرکت توزیع توزیع نرمال لگاریتمی PSC 2007 22nd International Power System Conference – 19-21 […]