نویسنده: جواد ساده – مصطفی رجبی مشهدی – مهدی رجایی