نویسنده: جواد ساده – حمید افرادی

  • فاصله یابی خطا درخطوط ترکیبی -هوایی/کابلی- به کمک شبکه عصبی

    Title: فاصله یابی خطا درخطوط ترکیبی -هوایی/کابلی- به کمک شبکه عصبی Authors: Javad Sadeh جواد ساده Hamid Afradi حمید افرادی Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران Keywords: تعیین محل حفاظت سیستمهای قدرت خطوط انتقال ترکیبی فاصله یابی خطا شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم آموزش پس انتشار خطا PSC 2007 22nd International Power System Conference – 19-21 November, […]