نویسنده: جواد ساده – حبیب رجبی مشهدی – عباس صابری نوقابی