نویسنده: جواد ساده – حبیب رجبی – محمد فرشاد – سیدمجتبی روحانی

  • مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران

    Title: مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران Authors: Javad Sadeh جواد ساده Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی Mohammad Farshad محمد فرشاد Seyyed-Mojtaba Rohani سیدمجتبی روحانی Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University Keywords: تجدید ساختار بازار رزرو رزروگرم و سرد مونت کارلو PSC 2007 22nd International Power System Conference – […]