نویسنده: جواد روحی – ابوالفضل رنجبرنوعی- مهدی درگاهی